Kategorie

Szukaj

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
ZEMOT.COM.PL
SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6. REKLAMACJA PRODUKTU
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH
PROCEDUR
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Sklep Internetowy www.zemot.com.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu
w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy
o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też
postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów
przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy
tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z
powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.zemot.com.pl prowadzony jest przez Zemot sp. z o.o.
Oddział w Warszawie prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Zemot spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ministra właściwego do spraw
sprawiedliwości, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Przedpole 1, 02-241
Warszawa, NIP 5221066141, KRS 0000498016, adres poczty elektronicznej: zemot@zemot.pl, numer telefonu:
503082662.
2.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu
Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do
konsumentów albo do przedsiębiorców.
2.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień
niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o
podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka
prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w
Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których
dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi
analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie
związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta
Strona 1 z 10
jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki
ustawowe Sprzedawcy).
2.4. Definicje:
2.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie
Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
2.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna,
interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym
umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez
dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie
warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
2.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez
przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna
posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2)
osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; -
która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze
Sprzedawcą.
2.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia
1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
2.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą
(loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w
systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone
są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych
przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
2.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa
dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem
poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim
korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie
od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera
zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach
w Sklepie Internetowym.
2.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma
będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą.
2.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
2.4.10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy
dostępny pod adresem internetowym: www.zemot.com.pl.
2.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA –Zemot spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez ministra właściwego do spraw
sprawiedliwości, posiadająca: adres miejsca wykonywania
działalności i adres do doręczeń: ul. Przedpole 1, 02-241
Warszawa, NIP 5221066141, KRS 0000498016, adres poczty
elektronicznej: zemot@zemot.pl.
2.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu
zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za
pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą
elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za
pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych
przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna
posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2)
osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca
Strona 2 z 10
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; -
korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
2.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827
ze zm.)
2.4.16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą
Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia
Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz
Newsletter.
3.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie
trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu
Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „ Załóż konto” oraz (3)
potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link
potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty
elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie
przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię
i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania,
kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej,
numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku
Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także
podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
3.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas
nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania
przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego
żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: zemot@zemot.pl lub też pisemnie na adres: ul.
Przedpole 1, 02-241 Warszawa.
3.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia
rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego
Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.
Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta
łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza
Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po
wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „ Potwierdź zakup” – do
tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji
wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się
wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na
stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia
niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych
dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica,
numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres
poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych
dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów,
miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W
wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest
także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
3.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie
oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia
Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego
zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez
Usługobiorcę.
3.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w
zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego
adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane
kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „ Zapisz się” . Na
Strona 3 z 10
Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie
odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą
utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
3.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas
nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania
przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez
wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zemot@zemot.pl lub też
pisemnie na adres: ul. Przedpole 1, 02-241 Warszawa.
3.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się
Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty
elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0
i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej,
Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5)
włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
3.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi
obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej
Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem
faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
3.4. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych:
3.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych
przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z
działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury
reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu)
Usługobiorca może składać na przykład:
3.4.1.1. pisemnie na adres: ul. Przedpole 1, 02-241 Warszawa;
3.4.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
zemot@zemot.pl;
3.4.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1)
informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w
szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2)
żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych
składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie
reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu
poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na
skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego
opisu reklamacji.
3.4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia jej złożenia.
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta
Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.
O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym
opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych
opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania
Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
4.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
4.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą
następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w
Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
4.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza
jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do
realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie
do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę
Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie
Strona 4 z 10
składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która
zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu
Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie
zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży
między Klientem, a Sprzedawcą.
4.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1)
udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości
e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona
w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
5.1.1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
5.1.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
5.1.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
5.1.4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za
pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne
sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego
w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na
stronie internetowej http://www.przelewy24.pl.
5.1.4.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą
przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu
Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
5.1.4.1.1. Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul.
Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP
7792369887, Regon 301345068.
5.2. Termin płatności:
5.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności
elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany
jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
5.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za
pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy
odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania
płatności przy odbiorze przesyłki.
6. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu
(w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu
Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym
także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
6.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
6.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
6.4.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
6.4.2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Przedpole 1, 02-241
Warszawa – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00.
6.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie
składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem
dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu
dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
6.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem,
płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania
rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
Strona 5 z 10
6.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za
pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
6.6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego
Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego
Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach
gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może
przekroczyć 7 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez
Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
6.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem,
płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - od dnia uznania
rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
6.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy
odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
7. REKLAMACJA PRODUKTU
7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub
prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie
Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
7.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące
odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu
Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.
7.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
7.3.1. pisemnie na adres: ul. Przedpole 1, 02-241 Warszawa;
7.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: zemot@zemot.pl;
7.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji,
w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z
Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych
kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi
podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z
pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
7.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył
oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się
do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
7.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul.
Przedpole 1, 02-241 Warszawa. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi
Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na
rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione,
Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA
ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
8.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na
stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
8.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333,
email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego
zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego
rozwiązywania sporów konsumenckich.
8.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu
konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego
rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora
właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc
powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy
Strona 6 z 10
ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są
między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440
220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
8.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania
sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi
interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców
dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej
umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem
internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez
podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do
zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
może zostać złożone na przykład:
9.1.1. pisemnie na adres: ul. Przedpole 1, 02-241 Warszawa;
9.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: zemot@zemot.pl;
9.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach
Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce
dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
9.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
9.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt,
będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa
Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez
konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż
przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele
Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w
częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii
lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów
przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z
Produktów;
9.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
9.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
9.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez
konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument,
chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem
płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta
dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił
od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba
że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed
jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Przedpole 1, 02-241 Warszawa.
9.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w
sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
9.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
9.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż
najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie
Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
9.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na
wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem
Strona 7 z 10
terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje
prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma
obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia
od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu
spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w
umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie
są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa
spełnionego świadczenia.
9.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
9.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni
usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie
zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca
nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem
świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany
według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem
świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której
przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w
zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania
nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty,
które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której
przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena
została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których
dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których
wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie
ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby
Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy
lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne
usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza
Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania
naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług
lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania
dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane
w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników,
periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
(11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług
w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług
związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,
sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub
okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych,
które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu
go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
10.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
Strona 8 z 10
10.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie
będących konsumentami.
10.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może
nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w
stosunku do Sprzedawcy.
10.3.W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w
tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu
płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
10.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem
korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.
Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od
przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
10.5.W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany
jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie
przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do
ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
10.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta
nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
10.7.W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie
Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy
stosownego oświadczenia.
10.8.Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez
względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za
wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie
więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku
do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia
umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego
konsumentem.
10.9.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem
zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
11.2. Zmiana Regulaminu:
11.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa;
zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te
zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego
Regulaminu.
11.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu
umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi
Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę,
jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz
384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo
powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie
14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby
zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek
nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący
konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
11.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu
umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa
Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób
naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących
konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w
szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już
składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub
wykonane Umowy Sprzedaży.
Strona 9 z 10
11.3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18
lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z
Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22,
poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25
grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja
2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
12.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
Zemot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Przedpole 1, 02-241 Warszawa
zemot.com.pl
zemot@zemot.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących
rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o
świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.
Strona 10 z 10

Dane firmy

Zemot Sp. z o.o.

Adres

Przedpole 1

02-241 Warszawa

E-mail

Kontakt: zemot@zemot.pl

Telefon

kom.: +48503082662

kontakt: +48228460693

Dane firmy

NIP: 5221066141

Etykiety